W swojej pracy stosujemy wytyczne sformułowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [http://www.nauka.gov.pl/publikacje2/] oraz Committee on Publication Ethics (COPE). [https://publicationethics.org/]

W szczególności oczekujemy od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej oraz poszanowania własności intelektualnej.

  1. Autorzy proszeni są o wypełnienie oświadczenia o oryginalności dzieła [proszę kliknąć], a także formularza umowy o dzieło wiążącej się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych [proszę kliknąć] i o przesłanie ich do redakcji.
  2. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
  3. Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych [proszę kliknąć], poddawany opracowaniu redakcyjnemu i językowemu oraz autoryzowany przed publikacją. Redakcja dokłada starań, aby recenzentami artykułów były osoby reprezentujące inne środowiska naukowe niż autorzy. W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekście informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
  4. Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału), oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem.
  5. Ghostwriting i guest authorship, przywłaszczanie sobie wyników cudzych badań, plagiat, autoplagiat, niezgodna z prawdą atrybucja autorstwa, a także nierzetelna notacja bibliograficzna są przejawami nierzetelności naukowej, której wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane.